Bishop Foley Catholic High School vs. Shrine Catholic High School | 09/14/2023- Catholic High School League