Girls Varsity 2-3 Soccer 18-19- Catholic High School League

Girls Varsity 2-3 Soccer

Soccer / Girls Varsity 2-3
Playoff


girls Varsity 2-3 Soccer will return next year.