Austin Catholic High School vs. University Liggett School | 09/14/2022- Catholic High School League