Austin Catholic High School vs. University Liggett School | 10/02/2019- Catholic High School League