Austin Catholic High School vs. University Liggett School | 10/06/2021- Catholic High School League