Bishop Foley Catholic High School 999002-University Liggett School Non Division boys-varsity-intersectional-2-football-19-20- Catholic High School League