Bishop Foley Catholic High School vs. Shrine Catholic High School | 01/06/2023- Catholic High School League