Bishop Foley Catholic High School vs. Shrine Catholic High School | 09/12/2019- Catholic High School League