Bishop Foley Catholic High School vs. Shrine Catholic High School | 09/28/2021- Catholic High School League