Bishop Foley Catholic High School vs. Shrine Catholic High School | 10/16/2019- Catholic High School League