Fr. Gabriel Richard vs. Shrine Catholic High School | 08/26/2019- Catholic High School League