Round 1 | Shrine Catholic High School vs. Fr. Gabriel Richard | 05/13/2021- Catholic High School League