Round 1 | Shrine Catholic High School vs. Greenhills School | 05/09/2019- Catholic High School League