Round 1 | University Ligget School vs. Shrine Catholic High School | 10/02/2019- Catholic High School League