Round 1 | University Liggett School vs. Shrine Catholic High School | 10/07/2020- Catholic High School League