Shrine Catholic High School vs. Lumen Christi | 04/09/2024- Catholic High School League