Shrine Catholic High School vs. Lumen Christi | 10/03/2023- Catholic High School League