St. Mary's Preparatory vs. Bishop Foley Catholic High School | 10/12/2022- Catholic High School League