St. Mary's Preparatory vs. Bishop Foley Catholic High School | 04/23/2024- Catholic High School League